Warunki licencyjne

WARUNKI KORZYSTANIA Z LICENCJI PROGRAMU PQ-FMEA

Poniższa umowa licencyjna przedstawia postanowienia prawne zawarte pomiędzy GRETOM Consulting Greber Tomasz zwaną dalej Producentem, a Nabywcą jako końcowym użytkownikiem. Program PQ-FMEA+ w dalszej części umowy zwany jest Programem. Przyjmuje się, że Nabywca instalując program, akceptuje postanowienia tej umowy licencyjnej.

Licencja i zobowiązania

Producent niniejszym udziela Nabywcy niewyłącznej licencji zakupionego Programu na użytkowanie na czas nieokreślony lub niewyłącznej licencji w przypadku wersji demonstracyjnej Programu na czas nie dłuższy niż 2 miesięcy, chyba, że strony postanowią inaczej. Licencja zostaje udzielona z dniem akceptacji przez Nabywcę warunków postanowień umowy licencyjnej. Program jest całkowitą własnością Producenta. Jest on chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tekst pierwotny Dz. U. 1994 r. Nr 24, poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami) oraz międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnych i prawnych. Producent nie sprzedaje Nabywcy Programu, a jedynie udziela mu prawa jego użytkowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa nie wyrażone bezpośrednio w Umowie.

Posiadacz licencji ma prawo:

 • do instalacji Programu na liczbie komputerów określonych w dowodzie zakupu;
 • do pobierania z Internetu aktualnej wersji Programu przez okres określony w dowodzie zakupu;
 • do uzyskania telefonicznej lub mailowej pomocy polegającej na wyjaśnieniu funkcjonowania programu;
 • do eksploatacji Programu wyłącznie zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania.

Posiadacz licencji nie ma prawa:

 • wypożyczania, wynajmowania lub innych form przekazywania udzielonej mu Licencji (w tym w drodze następstwa prawnego), a w szczególności klucza licencyjnego, bez wcześniejszej pisemnej zgody Producenta;
 • ustanawiania zastawu na prawach wynikających z Licencji;
 • rozpowszechniania Programu bez pisemnej zgody Producenta;
 • wykonywania kopii Programu, z wyjątkiem jednej kopii do celów archiwalnych;
 • modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, rekompilowania Programu oraz towarzyszącej mu dokumentacji w jakiejkolwiek postaci;
 • dokonywania prób odtwarzania kodu źródłowego Programu;
 • tworzenia produktów pochodnych na podstawie Programu, bądź powoływania się na Program przy tworzeniu produktów pochodnych;
 • usuwania, zacierania lub zmiany znaków handlowych, oznaczeń prawno-autorskich i informacji o produkcie podanych w Programie bądź w dołączonych materiałach.
 • instalacji programu na komputerach sieciowych/serwerach (licencja obejmuje instalację na komputerach stacjonarnych lub laptopach nie będących komputerami sieciowymi) z wyłączeniem licencji nieograniczonej.

Posiadacz licencji ma obowiązek:

 • ochrony zapisu Programu przed jego przypadkową utratą oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 • umożliwienia Producentowi kontroli zakresu wykorzystania licencji oraz współpracy z Producentem w tym zakresie.

Naruszenie praw Producenta

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nabywcę postanowień wynikających z niniejszej umowy, Producent ma prawo do odebrania Nabywcy udzielonej mu Licencji oraz dochodzenia odszkodowania, obejmującego zarówno naprawienie szkody jak i utracone korzyści.

Ograniczenia rękojmi

Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania nabywcy. Program jest intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z różnorodnym oprogramowaniem, tym niemniej Producent nie gwarantuje całkowitej bezbłędności programu oraz poprawnego współdziałania z innym oprogramowaniem (a w szczególności z systemami operacyjnymi, systemami baz danych oraz bibliotekami dostarczanymi przez innych producentów urządzeń lub oprogramowania). Informacje zawarte w niniejszej umowie, opisach i dokumentacji Programu oraz w jego zawartości nie stanowią zobowiązania odnośnie jakości oprogramowania oraz jego poszczególnych funkcjonalności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania programu lub braku możliwości użytkowania programu niezależnie od tego w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą. Nabywca ponosi pełne ryzyko co do możliwości użycia zakupionego programu do określonego celu. Producent nie gwarantuje Nabywcy zastosowania w Programie poziomu zabezpieczeń, każdorazowo chroniących dane przed ich utratą w drodze kradzieży lub innych bezprawnych działań podmiotów trzecich. Producent zastrzega sobie możliwość zablokowania numeru licencji bez wcześniejszego powiadomienia Nabywcy.

Działania wysokiego ryzyka

Program nie jest produkowany i projektowany z zamiarem wykorzystania lub sprzedaży jako element komputerowych systemów sterowania w czasie rzeczywistym, wymagających bezawaryjnego funkcjonowania, stosowanych w szczególności w nawigacji, komunikacji lądowej, powietrznej lub morskiej, kontroli ruchu, urządzeniach podtrzymujących życie lub innych systemach, których zawodność może być bezpośrednią przyczyną śmierci, uszkodzenia ciała lub poważnych szkód materialnych lub środowiskowych.

Wyłączenia z odpowiedzialności za straty

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, przewidywalne jak i nieprzewidywalne, bezpośrednie, pośrednie lub podobne szkody (włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, naruszeniem dóbr osobistych, utratą wydatkowanych środków pieniężnych lub wykorzystanych produktów, opóźnieniem bądź zatrzymaniem działania przedsiębiorstwa), jakie powstały w wyniku użycia Programu, nawet jeśli Producent został uprzedzony o możliwości powstania takich uszkodzeń. Zrzeczenia i ograniczenia wymienione powyżej będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy nabywca zaakceptuje Program oraz czy roszczenie zostało wystosowane przez Nabywcę lub podmiot trzeci, który poniósł szkodę. W żadnym z przypadków, ani  w  świetle  jakichkolwiek  teorii  prawnych  dotyczących odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialność Producenta względem Nabywcy na podstawie postanowień niniejszej umowy nie przekroczy sumy, jaką Nabywca uiścił za Licencję na korzystanie z Programu i dotyczyć może wyłącznie realnych i należycie udokumentowanych szkód finansowych, wyrządzonych Nabywcy z winy umyślnej Producenta.

Poufność

Każda ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, informacje zastrzeżone i tajemnice handlowe drugiej strony uzyskane w związku z niniejszą umową. Każda ze stron będzie traktować niniejszą umowę i jej warunki jako informacje poufne. Powyższe zobowiązania dotyczące poufności pozostaną w mocy pomimo wygaśnięcia niniejszej umowy.

Język umowy

Niniejsza umowa może być tłumaczona na różne wersje językowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności, rozstrzygająca będzie polska wersja językowa.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla interpretacji postanowień niniejszej umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Nabywca nie może powoływać się na akty prawne właściwe dla kraju swojej siedziby lub akty prawa międzynarodowego, których normy pozostawałyby w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

Rozstrzyganie sporów

W sprawach spornych strony poddają się rozstrzygnięciu polskiego sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Producenta. Powyższe nie wyłącza prawa Producenta do wytoczenia powództwa przed wybranym przez siebie sądem polubownym, w tym przed wybranym przez niego międzynarodowym trybunałem arbitrażowym.