PFMEA krok 6 wg AIAG & VDA – optymalizacja

6 krok PFMEA: optymalizacja

 Celem tego kroku jest zaplanowanie i wdrożenie działań (prewencyjnych i/lub detekcyjnych) mających ograniczyć ryzyko, a następnie ocena ich skuteczności.

Ten krok to zatem spełnienie głównego celu analizy PFMEA, czyli zoptymalizowanie procesu. 

Na ten krok składa się: 

  • Określenie działań niezbędnych do obniżenia poziomu ryzyka wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej i daty zakończenia zadania. 

Działania powinny odnosić się do wyników przeprowadzonej analizy – zatem jeżeli zidentyfikowano problem z częstym występowaniem przyczyny błędu, należy przede wszystkim rozważyć działania prewencyjne, jeżeli problemem jest słaba wykrywalność – należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych kontroli. 

 

  • Wdrożenie działań wraz z podaniem dowodów na ich skuteczność. 

Zaplanowane działania należy nie tylko wdrożyć w zaplanowanym czasie („po drodze” monitorując ich status), ale także ocenić, czy skończyły się one zrealizowaniem celu, czyli czy były skuteczne. Dowody na skuteczność powinny być wskazane w formularzu FMEA. Po „zamknięciu” zadania należy ponownie przeprowadzić ocenę S-O-D, wyznaczyć ponownie poziom AP i ocenić, czy nowy stan jest już zadowalający. 

 

 

Jak ten krok wygląda w PQ-FMEA+? 

W programie wszystkie kolumny formularza opisujące planowane optymalizacje wypełniamy z jednego okna – wystarczy dwukrotnie kliknąć jedną z komórek i okno się otworzy. 

PQ-FMEA widok okna: zalecane działania

Na początku wybieramy czy dodajemy działanie prewencyjne czy kontrolne i opisujemy to działanie w pierwszym polu tekstowym.

Następnie z listy rozwijalnej wybieramy osobę odpowiedzialną za wprowadzenie działania. W przypadku, gdy będzie potrzeba dodania nowego pracownika, można to zrobić poprzez kliknięcie „Edytuj listę”. 

PQ-FMEA widok okna: zalecane działania PQ-FMEA widok okna: zalecane działania i lista pracowników

Po wybraniu pracownika ustalamy planowaną datę zakończenia zadania oraz z listy rozwijanej ustawiamy „Status działania (na początku zapewne będzie to status „Otwarte”).  

PQ-FMEA widok okna: zalecane działania

Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem „Ok” i ponownie oceniamy oczekiwaną po wdrożeniu działań dotkliwość (Severity), występowalność (Occurance) i wykrywalność (Detection).  

PQ-FMEA widok formularza, kolumna AP

Program automatycznie pokaże nam nowy poziom AP, jednak dopóki nie zakończymy zaplanowanego działania, będzie on podświetlony na czerwono i ujęty w nawias. Aby zakończyć zadanie należy ponownie wejść w okno optymalizacji i wypełnić pole „Podjęte działanie ze wskazaniem dowodu”, ustawić „Status” na „Zakończone” oraz wpisać datę zakończenia. 

PQ-FMEA widok okna: zalecane działania

Po tym kroku nowe poziom AP zmienia kolor z czerwonego na czarny, co oznacza, że zakończyliśmy proces optymalizacji. 

PQ-FMEA widok formularza, kolumna AP

Jeżeli chcemy zaplanować więcej niż jedno działanie dla danej przyczyny (z ocenionym poziomem AP), dodajemy je się klikając w prawy przycisk myszki i wybierając „Dodaj działanie”.